Privacy statement: Stichting Vrienden van Judah Mahama


1. Inleiding

De Stichting Vrienden van Judah Mahama ondersteunt twee projecten in Ghana. Het Judah Mahama Vocational Centre is opgericht om een kwetsbare groep meisjes en jonge vrouwen op te vangen en vaardigheden te leren zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst. De Agape Love Academy is een basisschool om een verschil te maken in het leven van de allerarmsten Kinderen uit de sloppenwijken van Kumasi. De kinderen worden dagelijks met schoolbusjes opgehaald en naar school gebracht. Onze stichting ondersteunt deze projecten door het werven van fondsen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, vrijwilligers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om te mogen werken met persoonsgegevens. Deze verordening is van toepassing op de Stichting Vrienden van Judah Mahama. Het verwerken van persoonsgegevens moet op basis van een van de in art. 6 lid 1 AVG genoemde grondslagen zijn. Voor alle registraties waarin wij persoonsgegevens verwerken geven we daarom aan met welk doel we deze persoonsgegevens verzamelen. Daarnaast geven we voor alle registraties aan welke persoonsgegevens voor dat doel worden gebruikt, wie toegang tot deze persoonsgegevens heeft en hoe en hoe lang deze persoonsgegevens worden bewaard.

2. Uitgangspunten

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor ons privacy beleid:

  • De verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn.
  • De verwerking van persoonsgegevens moet voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld.
  • De persoonsgegevens moeten toereikend zijn voor de doelen die zijn omschreven. Meer of overige persoonsgegevens mogen niet worden verzameld.
  • De persoonsgegevens moeten up-to-date en juist zijn. Wanneer dit niet het geval is moeten de gegevens worden verbeterd of gewist.
  • De persoonsgegevens mogen niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor de omschreven doelen.
  • Er moeten passende technische of organisatorische maatregelen worden genomen om een inbreuk in verband met de persoonsgegevens te voorkomen.
  • De rechten van de betrokken personen moeten worden gewaarborgd en zo nodig worden nagekomen.

3. Omgang met persoonsgegevens

3.1 Donateurs

Donateurs kunnen een machtigingsformulier invullen voor een eenmalige of periodieke machtiging. Deze formulieren worden bewaard in een kluis. 5 jaar na afloop van de machtiging worden deze formulieren vernietigd. Op verzoek kan de deelnemer een digitale kopie van dit machtingsformulier toegezonden krijgen.

Als een donateur op het machtigingsformulier heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt deze toegevoegd aan de mailinglijst voor de nieuwsbrief (MailChimp).

Voor het maken van de periodieke incasso-opdrachten wordt een digitale lijst gebruikt, waarmee maandelijks de incasso-opdracht voor de bank wordt gemaakt. Eenmalige incasso’s worden met de hand ingevoerd via internetbankieren.

Van donateurs die zelf donaties overmaken of donaties overmaken via Molly payments (via de doneer-knop op de website) worden, naast de transactiegegevens van de bank door Molly payments (link), naam en (indien ingevuld) e-mailadres voor bepaalde tijd opgeslagen. Dit ten behoeve van eventueel contact betreffende de donatie.

3.2 Vrijwilligers en bestuursleden

Vrijwilligers en bestuursleden worden met naam, functie en foto vermeld op de website. Deze gegevens worden verwijderd op het moment dat hun rol eindigt. Bestuursleden en vrijwilligers worden ten behoeve van de uitvoering van hun rol toegevoegd aan de mailinglijst voor de nieuwsbrief.

3.3 Communicatie

De basisinformatie over onze stichting is beschikbaar via de website. Voor algemene, openbare nieuwsberichten wordt Facebook gebruikt. Communicatie met donateurs, vrijwilligers en relaties gebeurt via de digitale nieuwsbrief.

  • De website www.judahmahama.nl is een openbare website. We gebruiken hier een Google Analytics cookie om de belangstelling voor onze stichting via de site te kunnen monitoren.
  • Op onze Facebookpagina worden aankondigingen van activiteiten, verslagen en andere nieuwsberichten gepubliceerd.
  • De nieuwsbrief is ons communicatiekanaal met de donateurs, vrijwilligers en relaties. Hiervoor wordt een mailinglijst bijgehouden in een online mailprogramma (Mailchimp).

We zijn een kleine stichting die het moet hebben van directe betrokkenheid. Om te laten zien wat wij doen en waarom we dit doen, worden op de website, Facebookpagina en nieuwsbrieven foto’s gebruikt van de projecten in Ghana en van door, of in samenwerking met, de stichting georganiseerde evenementen.

3.4 Bijzondere persoonsgegevens

De Stichting Vrienden van Judah Mahama houdt geen bijzondere persoonsgegevens bij.

3.5 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Stichting Vrienden van Judah Mahama verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

3.6 Verwerkingsovereenkomsten

De Stichting Vrienden van Judah Mahama maakt voor de verwerking van persoonsgegevens voor mailings gebruik van het online mailprogramma Mailchimp. Met Mailchimp is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

3.7 Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens kan worden gericht aan info[at]judahmahama.nl.

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens bij de Stichting Vrienden van Judah Mahama is ons aanspreekpunt Martin Loman (contact[at]martinloman.nl).